Algemene voorwaarden

Inschrijving en betaling 

1.1. Inschrijving voor lessen bij MADE2MOVE kan uitsluitend worden gedaan via onze website. 

1.2. Betaling voor de lessen dient te geschieden volgens de geldende tarieven en betalingsvoorwaarden, zoals vermeld op onze website of op verzoek beschikbaar gesteld door MADE2MOVE. 

1.3. Bij niet-tijdige betaling kan MADE2MOVE het recht voorbehouden om de toegang tot de lessen te weigeren of de inschrijving te annuleren. 

Danslessen

2.1. MADE2MOVE behoudt zich het recht voor om lessenroosters, leslocaties, docenten en lesinhoud te wijzigen, indien nodig. Alle redelijke inspanningen worden echter geleverd om dergelijke wijzigingen van tevoren aan te kondigen. 

2.2. Deelnemers worden verzocht om op tijd aanwezig te zijn voor de lessen. Laattijdige aankomst kan resulteren in het missen van de les of het niet toegelaten worden tot de les. 

Annulering en restitutie

3.1. Annulering van een inschrijving dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. 

3.2. Restituties voor geannuleerde inschrijvingen zijn niet mogelijk.

3.3. MADE2MOVE behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren en zal in dergelijke gevallen zorgen voor een passende restitutie of alternatieve lesmogelijkheid.

Verantwoordelijkheden van de dansers 

4.1. Dansers dienen de instructies van de docenten op te volgen en zich op een respectvolle en veilige manier te gedragen jegens andere dansers. 

4.2. Dansers dienen zelf voor de benodigde kleding en schoeisel te zorgen die passend zijn voor de betreffende dansstijl en lessen. Er wordt geen schoeisel gedragen in de danszalen dat ook buiten gedragen wordt. 

4.3. Het is niet toegelaten om drank/eten mee te brengen van thuis, met uitzondering van water.

Aansprakelijkheid

5.1. MADE2MOVE is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers, tenzij dit het directe gevolg is van nalatigheid van MADE2MOVE.

Intellectueel eigendom

6.1. Het auteursrecht en ander intellectueel eigendom met betrekking tot de lesmaterialen, choreografieën of andere creatieve uitingen blijven eigendom van MADE2MOVE en mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, verspreid of gebruikt. 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

7.1. Deze algemene voorwaarden vallen onder de wetten van Dendermonde en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Dendermonde.